Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο.  Maria Pavlis Korres. “Enhancing Students’ Online Experience: Best educational practices unveiled by the mouse in the presence of a cat”. Στο L. Kyei-Blankson, E. Ntuli, & J. Blankson (Eds.) Revealing Inequities in Online Education During Global Crises (σσ. 420-446).  USA: IGI-GLOBAL

Συγγραφέας: Maria Pavlis Korres

Εκδότης: IGI GLOBAL

Έτος: 2021

Περισσότερες πληροφορίες (Εξωτερικός σύνδεσμος)