Βιβλία, Μελέτες

Handbook of Research on Inequities in Online Education During Global Crises (2021) - Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Maria Pavlis Korres. "Enhancing Students’ Online Experience: Best educational practices unveiled by the mouse in the presence of a cat" Περισσότερα
Handbook of Research on Analyzing IT Opportunities for Inclusive Digital Learning (2021) - Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Antonios Kokkonos & Maria Pavlis Korres. "IT Opportunities for Teachers’ Training and Support: An Action Research during Covid-19 pandemic in Greece" Περισσότερα
Research Anthology on Adult Education and the Development of Lifelong Learners (2021) - Συγγραφή κεφαλαίου σε ανθολογία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Ανάπτυξη των Διά Βίου Εκπαιδευομένων. Περισσότερα
Research Anthology on Supporting Healthy Aging in a Digital Society (2022) - Research Anthology on Supporting Healthy Aging in a Digital Society (2022). Συγγραφή κεφαλαίου σε ανθολογία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Ανάπτυξη των Διά Βίου Εκπαιδευομένων. Venetis Kanakaris, & Maria Pavlis Korres. Investigating the educational needs of third age people within the scope of an educational program for the use of social media networks through smart-phones. Περισσότερα
Education Institutions, Skills, and Jobs in the Digital Era: Toward a More Inclusive and Resilient Society (2022) - Education Institutions, Skills, and Jobs in the Digital Era: Toward a More Inclusive and Resilient Society. Συγγραφή κεφαλαίου Pavlis Korres, M. Students' views on the benefits of e-learning during the COVID-19 pandemic and the factors that facilitated their learning. Στο P. Ordóñez de Pablos, X. Zhang, & M. N. Almunawar (Eds.), USA: IGI GLOBAL (pp. 96-116). Περισσότερα
Θεωρητικός Λόγος και Πολιτικές Πρακτικές στις Διαδικασίες Αξιολόγησης (2022) - Θεωρητικός Λόγος και Πολιτικές Πρακτικές στις Διαδικασίες Αξιολόγησης (2022). Συγγραφή κεφαλαίου. Χρήστος Τουρτούρας, Νικόλαος Τσιαπλές, Μαρία Παυλή-Κορρέ, Αργύριος Κυρίδης & Χαράλαμπος Μπαλτάς. Παρίες της εκπαίδευσης και φαντασιακή θέσμιση της αριστείας. Η περίπτωση ενός αμιγούς ολιγοθέσιου σχολείου Τσιγγανοπαίδων. Περισσότερα
ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ/ LEARNING THROUGH THE LIFE SPAN Trends, Dimensions, Practices, and Reflections (2023) - ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ/ LEARNING THROUGH THE LIFE SPAN Trends, Dimensions, Practices, and Reflections. Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο.  Venetis Kanakaris, & Maria Pavlis Korres. Improving the daily life of women in the third age through participation in a blended learning course on using smartphones and social media. Περισσότερα
ΛΕΞΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2022) - ΛΕΞΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Μαρία Παυλή Κορρέ, Συγγραφή λημμάτων "Εκπαίδευση Ευάλωτων Ομάδων" και "Ηλεκτρονική/Ψηφιακή Μάθηση". Περισσότερα
IT and the Development of Digital Skills and Competences in Education (2021) - Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Venetis Kanakaris and Maria Pavlis Korres. "Investigating the Educational Needs of Elderly People Within the Scope of an Educational Program on the Use of Social Media Networks by Smartphones" Περισσότερα
IT and the Development of Digital Skills and Competences in Education (2021) - Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Karakolidou Eleni, Piera Leftheriotou and Maria Pavlis Korres. "Facilitating the Educational Process in Synchronous Group Advisory Online Meetings in the Hellenic Open University" Περισσότερα
Handbook of Research on Challenges and Opportunities in Launching a Technology-Driven International University (2019) - Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Ioannis Lignos and Maria Pavlis Korres. "Virtual Reality Applications as an innovative educational practice in Adult Education: A case study on training Hellenic Air Force Pilots" Περισσότερα
Opening Up Education for Inclusivity Across Digital Economies and Societies (2019) - Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Alexandros Chavdoulas, Maria Pavlis Korres, & Piera Leftheriotou. "Investigating Asynchronous Interaction between MOOC Learners through Forum Use and Peer-Review" Περισσότερα
Η ένταξη των Ρομά στην ελληνική κοινωνία. Ετερότητα και δομικός αποκλεισμός (2018) - Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Μαρία Παυλή - Κορρέ. "Κοινωνικές σχέσεις - Οικογένεια" Περισσότερα
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (2017) - Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Μαρία Παυλή - Κορρέ. "Ρομά και εκπαίδευση: Θεωρήσεις και προβληματισμοί" Περισσότερα
Κοινωνία και Εκπαίδευση (2017) - Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Αργύρης Κυρίδης, Χρήστος Τουρτούρας, Μαρία Παυλή - Κορρέ & Νίκος Παπαδάκης. "Η μέθοδος κοόρτης ως εργαλείο ανίχνευσης κοινωνικής και εκπαιδευτικής ευπάθειας και προσδιορισμού των αναγκών για προγράμματα Διά Βίου Μάθησης. Το παράδειγμα των Neets" Περισσότερα
Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization (2017) - Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Argyris Kyridis, Maria Pavlis-Korres, Christos Tourtouras, Nikos Fotopoulos, Christos Zagkos. "The Puzzle on Unemployment Factors and the Welfare State Role in Greece: What University Students Believe" Περισσότερα
Impact of Economic Crisis on Education and the Next-Generation Workforce (2016) - Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Nikos Fotopoulos, Argyris Kyridis, Maria Pavlis-Korres, Christos Zagkos. “Giving Painkillers to a Dying Patient. Educational & Training Policies as Treatment for Youth Unemployment during the Greek Economic Crisis” Περισσότερα
Handbook of Research on Strategic Management of Interaction, Presence and Participation in Online Courses (2016) - Συγγραφή κεφαλαίου. Maria Pavlis-Korres, Piera Leftheriotou. "Building Interaction in Adults’ Online Courses: A Case Study on Training E-Educators of Adults" Περισσότερα
Assessing the Role of Mobile Technologies and Distance Learning in Higher Education (Νοέμβριος 2014) - Συγγραφή κεφαλαίου. Pavlis-Korres, Maria. "Promoting interaction in an asynchronous e-learning environment" Περισσότερα
Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και διά βίου μάθηση (2014) - Συγγραφή κεφαλαίου. Πιέρα Λευθεριώτου, Μαρία Παυλή Κορρέ. "Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης: παρελθόν, παρόν και μέλλον" Περισσότερα
Practical Applications and Experiences in K-20 Blended Learning Environments (2013) - Συγγραφή κεφαλαίου. Pavlis Korres, M. "Key Factors for Maximizing the Effectiveness of Blended E-Learning: The Outcome of the Internal Evaluation of a Distance Education Program for Adult Learning in Greece" Περισσότερα
Multiculturalism in Technology-Based Education. Case Studies on ICT – Supported Approaches (2013) - Συγγραφή κεφαλαίου και κριτής για το βιβλίο. Pavlis-Korres, M., García Barriocanal, E. “Promoting Multiculturalism in Technology Based-Education: A Framework for the Improvement of Compatibility between Educators of Special Groups and their Learners and a Case Study on Educators of Roma in Greece to Prove its Efficiency" Περισσότερα
Handbook of Lifelong Learning Developments. Education in a Competitive and Globalizing World Series (2009) - Συγγραφή κεφαλαίου. Karalis, Th., & Pavlis-Korres, M. "Lifelong Learning in Greece: A critical review of policies and institutions" Περισσότερα
Βασικές Διαστάσεις του Αναλφαβητισμού στην Ελλάδα (2006) - Ευστράτογλου, Α., Νικολοπούλου, Β., Παυλή-Κορρέ, Μ. Περισσότερα
Οικονομική – Κοινωνική – Πολιτισμική Κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα –Β Μέρος (1999) - Εκπόνηση του 2ου μέρους της μελέτης-έρευνας σε συνεργασία με τον Γιώργο Παπακωνσταντίου και τη Μαρία Βασιλειάδου με τίτλο «Οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα» για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων» Περισσότερα
Οικονομική – Κοινωνική – Πολιτισμική Κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα –Α Μέρος (1998) - Εκπόνηση 1ου μέρους της μελέτης-έρευνας σε συνεργασία με τον Γιώργο Παπακωνσταντίου και τη Μαρία Βασιλειάδου με τίτλο «Οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα» για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων» Περισσότερα
Τσιγγάνες (1991) - Μ. Παυλή-Κορρέ, Ρ. Σπανούλη, Κ. Καλούδη Περισσότερα
Συγκριτική έρευνα για τους Τσιγγάνους των περιοχών της Αγίας Βαρβάρας Αττικής και της Κ. Αχαΐας, Αχαΐας (1990) - Έρευνα και συγγραφή των αποτελεσμάτων της συγκριτικής έρευνας για τους Τσιγγάνους των περιοχών της Αγίας Βαρβάρας Αττικής και της Κ. Αχαΐας, Αχαΐας σε συνεργασία με την Α. Σιδέρη. Περισσότερα
Πειραματικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Τσιγγάνων Αγίας Βαρβάρας Αττικής και Κάτω Αχαΐας, Αχαΐας (1988) - Ομαδική συγγραφή εντύπου με θέμα «Πειραματικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Τσιγγάνων» , Αξιολόγηση , Προτάσεις Περισσότερα
Η εκπαίδευση των Νομάδων και Τσιγγάνων στις χώρες της ΕΟΚ (1987) - Μελέτη για την Ελλάδα με θέμα «Η εκπαίδευση των Νομάδων και Τσιγγάνων στις χώρες της ΕΟΚ» σε συνεργασία με τον Βαγγέλη Μαρσέλο. Τη συνθετική τελική έκθεση για όλες τις χώρες διεξαγωγής της έρευνας, συνέθεσε ο Jean Pierre Liegeois με τίτλο «Scolarisation des enfants Tsiganes et voyageurs» (1987). Περισσότερα